SVESTRANA RADIO STANICA

General Details

Superheterodinski prijemnik sa dvostrukom konverzijom

ICOM-ov osnovni cilj je prijemnik koji reprodukuje audio signal visokog stepena jasnoće bez internih distorzija. Ovo je ostvareno primenom superheterodinskog sistema sa dvostrukom konverzijom*. Sistem sa dvostrukom konverzijom koristi pojednostavljena elektronska kola čime se smanjuje broj komponenti koje generišu interne distorzije. Primena ovakvog sistema omogućena je korišćenjem mešača sa potiskivanjem sporednog bočnog opsega i savremenih tehnologija digitalne obrade signala.
*Na opsegu oko 1200MHz koristi se sistem sa trostrukom konverzijom.

Nezavisni dvostruki prijemnici

Kao što se na gornjoj slici može videti, serija IC-9100 raspolaže sa tri nezavisna prijemna kola od antenskog priključka da drugog MF mešača (mešač za potiskivanje sporednog bočog opsega). Dostupan je po jedan prijemnik za opsege: HF/50MHz, 144MHz i 430/440MHz. U tabeli ispod date su moguće kombinacije istovremenog prijema na dva različita osega.

 

Podopseg
HF/50MHz
band
1.44MHz
band
430/440MHz
band
1200MHz
band
Glavni  opseg HF/50MHz ✓*1
144MHz ✓*1
430/440MHz ✓*1
1200MHz ✓*1 ✓*1 ✓*1

*1 Korišćenjem opcione jedinice UX-9100.

32-bitna DSP jedinica & 24-bitni AD/DA konverteri

Srce serije IC-9100 čini proverena kombinacija 32-bitne jedinice za digitalnu obradu signala sa pokretnim zarezom i 24-bitnih AD/DA konvertera. Ova moćna kombinacija podržava brojne i raznovrsne funkcije digitalne obrade.

AGC petlja

AGC petlja kontrolisana DSP jedinicom, između ostalih digitalnih funkcija, obuhvata i digitalne MF filtre i manuelni filtar nepropusnik opsega. AGC petlja sprečava zasićenje prvog MF pojačavača od jakih signala van filtra propusnika opsega i poboljšava dinamički opseg u prisustvu jakog susednog signala. Vremenska konstanta AGC petlje sa tri unapred određene vrednosti (spora, srednja i brza) omogućava brzinu i fleksibilnost u radu.

 

Digitalni MF filtar

DSP procesor omogućava “projektovanje” sopstvenog MF filtra sa karakteristikama koje odgovaraju vašim trenutnim potrebama. Možete podesiti propusni opseg, oblik prenosne funkcije i centralnu frekvenciju. Radio-stanica raspolaže memorijom za čuvanje tri različita filtra što pruža mogućnost za trenutnu promenu podešavanja karakteristika filtra, ukoliko se za to ukaže potreba.

 

Režim rada

Širina propusnog opsega

SSB, SSB-D, CW 50Hz–500Hz (50Hz step), 600Hz–3600Hz (100Hz step)
RTTY 50Hz–500Hz (50Hz step), 600Hz–2700Hz (100Hz step)
AM, AM-D 200Hz–10.0kHz (200Hz step)
FM, FM-D, DV* 15kHz, 10kHz, 7.0kHz (Fixed)

* opciono

Digitalni dvostruki PBT i MF pomeranje

Nakon “projektovanja” sopstvenog MF filtra možete iskoristiti PBT (Passband Tuning) funkciju da pomerate i sužavate propusni opseg fltra kako biste eliminisali interferenciju i izdvojili korisni signal.

Redukcija šuma

Postupak redukcije šuma odvaja željeni signal od slučajnih komponenti šuma. Zahvaljujući 32-bitnoj jedinici za digitalnu obradu signala sa pokretnim zarezom, izdvajanje korisnog signala se obavlja odmah po prijemu bez ikakvog kašnjenja. Redukcija šuma se može podesiti u 16 nivoa kako bi se postigao odgovarajući balans između odnosa signal/šum i jasnoće signala.

Poništavač šuma

Poništavač šuma smanjuje uticaj šuma impulsnog tipa, koji se npr. javlja prilikom paljenja motora ili varničenja. Nivo i trajanje poništavanja mogu se podešavati u zavisnosti od potrebe.

RF kompresor govora

Digitalni RF kompresor povećava srednju vrednost RF izlaza, poboljšavajući snagu i razumljivost govornog signala u SSB režimu rada.

Podešavanje opsega emitovanja

Za opseg emitovanja možete birati između 100, 200, 300, 500Hz na niskofrekventnom opsegu, i između 2500, 2700, 2800, 2900Hz na visokofrekventnom opsegu, respektivno. Možete memorisati 3 tipa visokofrekventnih i niskofrekventnih kombincija.

HF/50MHz, 144MHz 100W, 430/440MHz 75W

Serija IC-9100 koristi visoko efikasne pojačavače snage i sistem hlađenja sa velikim ventilatorima koji omogućava generisanje punih 100W izlazne snage bez opasnosti od pregrevanja.

 

IP3 (third-order intercept point) vrednost +30dBm

Korišćenjem proverene kombinacije analognih i DSP funkcija predstavljenih u najvišoj klasi ICOM-ovih KT radio-stanica, serija IC-9100 postiže IP3 vrednost od +30dBm na KT opsezima. Serija IC-7600 ostvaruje čist prijem slabih signala, čak i u prisustvu jakih susednih signala.

 

Tri prva IF filtra (3/6/15kHz) za KT/50MHz opseg

Serija IC-9100 dolazi sa ugrađenim prvim MF filtrom na 15kHz dok su filtri na 3kHz (FL-431) i 6kHz (FL-430) opcioni. Promenom širine propusnog opsega prvog MF filtra u zavisnosti od režima rada, željeni signal se štiti od susednih signala u istom opsegu što omogućava bolje performanse na prijemu.

 

RTTY demodulator i dekoder

Ugrađeni RTTY demodulator i dekoder omogućavavaju trenutno čitanje RTTY poruka na ekranu, bez ikakvih eksternih uređaja ili PC računara. Ugrađen je indikator podešavanja za vizuelnu percepciju prilikom podešavanja.

CW funkcije

Serija IC-9100 raspolaže sledećim CW funkcijama :
 • 4 kanala sa memorijom od 70 karaktera po kanalu
 • Multifunkcionalni električni radio-telegrafski taster sa podesivom brzinom tastovanja od 6–48 wpm, odnosom tačkica-crtica od 1:1:2.8 do 1:1:4.5 i paddle polaritetom
 • “Bug” taster i full break-in funkcija
 • Ugrađeni tjuner za antenu (KT/50MHz)

Interni tjuner za antenu automatski podešava antenu na KT opsezima. Zahvaljujući ugrađenoj memoriji, tjuner pamti podešavanja, pa se nakon emitovanja na određenoj frekvenciji može u trenutku ponovo podesiti na tu frekvenciju.

 

Manuelni i automatski filtar nepropusnih opsega

Manuelni filtar nepropusnik opsega, kontrolisan jedinicom za digitalnu obradu signala, ima veoma oštru funkciju prenosa, obezbeđujući slabljenje veće od 70dB. Ovi filtri eliminišu frekvencijska izbijanja bez uticaja na AGC petlju. Pored toga, automatski filtar nepropusnik opsega pronalazi i eliminiše signale interferencije.

 

Ostale funkcije na KT/50MHz opsezima

 • Postoje dva tipa predpojačavača na KT/50MHz opsezima:
  Predpojačavač 1: Poboljšava intermodulacione karakteristike
  Predpojačavač 2: Predpojačavač sa velikim pojačanjem
 • Registar za slaganje opsega
 • Quick split funkcija i funkcija zaključavanja frekvencije
 • RIT i ⊿Tx varijabla ±9.999kHz
 • SSB/CW sinhrono podešavanje
 • AH-4 kontrolno kolo

Ostale funkcije (od KT do UHF opsega)

 • Ugrađeni sintetizator glasa objavljuje radnu frekvenciju, režim rada i pokazivanje S-metra
 • Programibilno zvučno upozorenje na granice opsega (Može se isključiti)
 • Mikrofonski ekvilajzer i podešavanje širine opsega emitovanja
 • Ugrađeni atenuator slabljenja 20dB
 • Frekvencijska stabilnost reda ±0.5ppm
 • Funkcija audio ekvilajzera
 • Korak podešavanja 1Hz
 • Automatski koraci podešavanja
 • Programirano, memorijsko, selektivno memorijsko, i ⊿f skeniranje
 • Do 424 memorijska kanala*
 • Razdvojene funkcije na slušalicama (na levoj slušalici audio signal sa glavnog opsega, na desnoj sa podopsega)
*Neophodna je opciona jedinica UX-9100.

Veliki multifunkcionalni LCD ekran

Veliki multifunkcionalni LCD ekran prikazuje radnu frekvenciju, ime kanala dužine 9 karaktera, broj kanala i pokazivanja multifunkcionalnog metra (S-metar, RF izlaz, SWR i ALC nivoi) – za glavni opseg i za podopseg. Matrični deo LCD ekrana prikazuje sledeće informacije:
 • Ime kanala
 • Funkcije dodeljene tasterima
 • Spektar
 • Ekran RTTY dekodera
 • Sadržaj memorijskog radio-telegrafskog tastera
 • Grafičku SWR skalu
 • D-STAR pozivnu oznaku, poruku, DR listu
 • GPS informacije o poziciji

USB priključak za povezivanje sa PC računarom

Serija IC-9100 sadrži standardni USB priključak B-tipa za povezivanje sa PC računarom. Preko USB kabla mogu se kontrolisati ulaz za modulaciju, audio izlaz, izlaz RTTY demodulatora i CI-V komande. Ugrađen je i CI-V priključak za daljinsku kontrolu.

Opcioni softver za programiranje CS-9100

Korišćenjem opcionog softvera CS-9100 možete pomoću PC računara podešavati memorijske kanale, ivice opsega, listu repetitora u DR režimu rada, D-STAR pozivne oznake i GPS memorijske kanale.

Opcioni softver RS-BA1 za IP daljinsku kontrolu

Opcioni softver RS-BA1 omogućava korišćenje serije IC-7410 iz susedne prostorije preko lokalne mreže ili sa udaljene lokacije preko Interneta.

 

Izvanredna razumljivost u VHF/UHF opsezima

Serija IC-9100 poseduje superiornu osetljivost prijemnika u VHF/UHF opsezima, ekvivalentnu prethodnom široko priznatom VHF/UHF modelu iz serije IC-910H. Digitalni MF filtar znatno unapređuje intermodulacione karakteristike i potiskivanje šuma, doprinoseći boljoj razumljivosti nego u slučaju serije IC-910H.

Opciona jedinica za rad na opsegu oko 1200MHz

By installing the optional UX-9100 1200MHz band unit, you can be operational on the 1200MHz band immediately. The IC-9100 fully covers the HF/50, 144, 430/440 and 1200MHz amateur bands in multiple modes.

 

Instalacijom opcione jedinice UX-9100 za rad na opsegu oko 1200MHz, serija IC-9100 u potpunosti pokriva amaterske opsege na KT/50, 144, 430/440 i 1200MHz u različitim režimima rada.

Satelitski režim rada

Satelitski režim rada sinhronizuje frekvencije na uplink-u (emitovanje) i downlink-u (prijem), i prati ih sa istim korakom podešavanja. Lako se vrši kompenzacija Doplerovog efekta. Na raspolaganju je 20 satelitskih memorijskih kanala za čuvanje frekvencija, režima rada i tonskih podešavanja.

Opcioni D-STAR* DV režim rada

Opciona jedinica UT-121 obezbeđuje prijem i emitovanje govora i podataka u digitalnom D-STAR DV režimu rada. Povezivanjem D-STAR repetitora preko interneta komunikacija je moguća praktično svuda. Pored rada u opsezima na 144MHz, 430/440MH i 1200MHz, D-STAR DV se može koristiti u opsezima na 28MHz i 50MHz u simpleksnom režimu rada.
 • D-STAR DR režim rada sa jednostavnim pristupom D-STAR repetitorima
 • Funkcije izveštvanja o GPS poziciji
  (Eksterni GPS prijemnik može se povezati preko priključka za prenos podataka “data 1”. Informacije o poziciji mogu se uneti manuelno.)
 • Funkcija odgovora na jedan dodir
 • Squelch digitalne pozivne oznake
 • Zapis primljenih pozivnih oznaka
 • Automatski prikaz primljenih poruka
* Digital Smart Technology for Amateur Radio

Ostale VHF/UHF funkcije

 • VSC (Voice Squelch Control) funkcija
 • AFC funkcija (FM/DV režim rada)
 • CTCSS i DTCS tonski koder i dekoder
 • Port za prenos podataka sa protokom 9600bps
 • Funkcija automatskog repetitora* i funkcija repetitora na jedan dodir
* Samo za USA i KOR verzije
Tehničke karakteristike

General

Frequency coverage*1 Rx

0.030–60.000MHz*2 136.000–174.000MHz*2

420.000–480.000MHz*2 1240.000–1320.000MHz*2*3Tx

1.800–1.999MHz 3.500–3.999MHz

5.255–5.405MHz*2 7.000–7.300MHz

10.100–10.150MHz 14.000–14.350MHz

18.068–18.168MHz 21.000–21.450MHz

24.890–24.990MHz 28.000–29.700MHz

50.000–54.000MHz 144.000–148.000MHz

430.000–450.000MHz 1240.000–1300.000MHz*3

Mode USB, LSB, CW, RTTY(FSK), FM, AM*4,

DV(with UT-121)

Number of channels 396 Ch*5 (99 Ch for each HF/50, 144, 430/440, 1200MHz band)

4 Call Ch*5 (1 Ch for each band)

24 Scan edges*5 (6 Ch for each band)

20 satellite and 50 GPS memories

Antenna connector HF/50MHz: SO-239(50Ω)×2

144MHz: SO-239(50Ω)

430/440MHz: Type-N(50Ω)

1200MHz: Type-N(50Ω) (With UX-9100)

Power supply requirement 13.8V DC ±15%
Temperature range 0°C to +50°C; +32°F to +122°F
Frequency stability Less than ±0.5ppm (0°C to +50°C)
Dimensions (W×H×D)

(projections not included)

315×116×343 mm;

12.4×4.57×13.5 in

Weight (approx.) IC-9100: 11kg; 24.3lb

UX-9100: 950g; 2.1lb

*1 Showing USA version, frequency coverage depends on version.
*2 Some frequency ranges are not guaranteed.
*3 With optional UX-9100
*4 Transmit HF/50MHz only. Cannot receive on 1200MHz band.
*5 With optional UX-9100.

Transmitter

Output power SSB/CW/RTTY/FM/DV*1

HF/50MHz: 2–100W

144MHz: 2–100W

440MHz: 2–75W

1200MHz*2: 1–10WAM

HF/50MHz: 2–30W

Modulation system SSB:

Digital PSN modulationAM:

Digital Low power modulationFM:

Digital Phase modulationDV (With UT-121)

GMSK Digital Phase modulation

Spurious emission

(Unwanted emission)

1.8–29.7MHz: Less than -50dB

50,144MHz: Less than -63dB

430/440MHz: Less than -61.8dB

1200MHz: Less than -53dB (With UX-9100)

Carrier suppression More than 40dB
Unwanted sideband suppression More than 55dB

1200MHz: More than 40dB (With UX-9100)

Microphone impedance 600Ω (8-pin connector)

*1 With UT-121
*2 With UX-9100

Receiver

Intermediate frequencies HF/50MHz: 64.455MHz, 36kHz

144MHz: 10.850MHz, 36kHz

430/440MHz: 71.250MHz, 36kHz

1200MHz (With UX-9100): 243.950MHz, 10.950MHz, 36kHz

Sensitivity SSB/CW (10dB S/N)

1.8–29.9MHz: 0.16μV*1

50–54MHz: 0.13μV*2

144/440MHz: 0.11μV

1200MHz*3: 0.11μVAM (10dB S/N)

0.5–1.8MHz: 12.6μV*1

1.8–29.9MHz: 2.0μV*1

50–54MHz: 1.6μV*2

144/440MHz: 1.4μVFM (12dB SINAD)

28 –29.7MHz: 0.5μV*1

50–54MHz: 0.32μV*2

144/440MHz: 0.18μV

1200MHz*3: 0.18μVDV*4(1% BER)

28–29.7MHz: 1.0μV*1

50–54MHz: 0.63μV*2

144/440MHz: 0.35μV

1200MHz*3: 0.35μV

Squelch sensitivity

(threshold)

FM

HF: 0.3μV*1

50MHz: 0.3μV*2

144MHz: 0.18μV

440MHz: 0.18μV

1200MHz*3: 0.18μVSSB

HF: 5.6μV*1

50MHz: 5.6μV*2

144MHz: 1.0μV

440MHz: 1.0μV

1200MHz*3: 1.0μV

Selectivity SSB (BW: 2.4kHz, sharp)

More than 2.4kHz / –6dB

Less than 3.4kHz / –40dBCW (BW: 500Hz, sharp)

More than 500Hz / –6dB

Less than 700Hz / –40dBRTTY (BW: 500Hz, sharp)

More than 500Hz / –6dB

Less than 800Hz / –40dBAM (BW: 6kHz)

More than 6.0kHz / –6dB

Less than 10.0kHz / –40dBFM (BW: 15kHz)

More than 12.0kHz / –6dB

Less than 22.0kHz / –40dBDV (with UT-121)

More than –50dB (12.5kHz spacing)1200MHz (With UX-9100):

SSB, CW

More than 2.3kHz / –6dBFM

More than 15.0kHz / –6dB

Spurious and image rejection ratio HF/50MHz: More than 70dB*5

144, 430/440MHz: More than 60dB

1200MHz: More than 50dB (With UX-9100)

Audio output power

(at 13.8V DC)

More than 2.0W at 10% distortion with an 8Ω load
EXT SP connector 2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄4″) /8Ω

*1 Preamp-1 ON
*2 Preamp-2 ON
*3 With UX-9100
*4 With UT-121
*5 Except IF Through points on 50MHz band.

Dodatna oprema

HF+50MHz 1kW LINEAR AMPLIFIER

IC-PW1/EURO

(Use with OPC-599)

     

DC POWER SUPPLY

PS-126

13.8V/25A

(4-pin connector type)

     

EXTERNAL SPEAKERS

SP-23 SP-41

High quality audio external speaker with two input lines best design match for the IC-7610

Max. input power: 7 W

   

DESKTOP MICROPHONES

SM-50

Dynamic microphone

SM-30    

HAND MICROPHONE

HM-36      

CI-V LEVEL CONVERTER

CT-17      

HF+50MHz AUTOMATIC ANTENNA TUNER

AH-4      

AUTOMATIC TUNING ANTENNAS

AH-740

Covers 2.5–30MHz (amateur band). OPC-2321 is required.

AH-5NV

Fiberglass mobile mounting antenna element for use with AH-740.Covers 2.2–30MHz (amateur band) with AH-740.

   

ANTENNA ELEMENT

AH-2b      

CARRYING HANDLE

MB-123      

ADAPTER CABLES

OPC-599

13-pin ACC socket to 7-, 8-pin ACC sockets

OPC-2321

Control cable for AH-740

   

DATA CABLES

OPC-1529R OPC-2218LU

USB type

   

1200MHz BAND UNIT

UX-9100      

D-STAR UNIT

UT-121      

FILTERS

FL-430

6kHz 1st IF FILTER

FL-431

3kHz 1st IF FILTER

   

CLONING SOFTWARE

CS-9100      

IP REMOTE CONTROL SOFTWARE

RS-BA1