ZA RADIO AMATERE KOJI CENE DIZAJN I PRAVE VREDNOSTI

General Details

Dinamički opseg 110dB i IP3 (3rd order Intercept Point) vrednost +40dBm

IP3 performanse radio-stanice mogu se povećati žrtvovanjem osetljivosti prijemnika, ali u ICOM-u se ovo ne smatra dobrim rešenjem. Kako bi ostvarili ISTINSKO poboljšanje u performansama, Icomovi stručnjaci su preispitali sva analogna prijemna kola. Serija IC-7700 koristi mehaničke releje za promenu filtara propusnika opsega (BPF), digitalno podešen predbirač i tri međufrekvencijska filtra, u superheterodinskom prijemniku sa duplom konverzijom. Balansiranjem analognih i DSP funkcija, serija IC- 7700 postiže superiornu osetljivost u kombinaciji sa velikim dinamičkim opsegom od 110 dB i IP3 vrednošću +40 dBm (čak i USB režimu rada sa filtrom opsega 2.4 kHz).

IP2 (2nd order intercept point) vrednost preko +110dBm

IP2 vrednost od preko +110 dBm* omogućava potpunu eliminaciju distorzija drugog reda koje potiču od jakih signala.
* Merenja su sprovedena korišćenjem prilagođene opreme, zbog ograničenja normalnih generatora signala (SG) i dupleksera na +85 dBm.

Superheteroidni sistem sa duplom konverzijom

Budući da višestruki MF filtri proizvode distorzije i neželjene komponente zračenja, serija IC-7700 koristi mešače za eliminaciju jednog bočnog opsega. Na taj način, jednostavan superheteroidni prijemnik smanjuje distorziju i generiše jasniji audio signal, u poređenju sa trostrukim ili četvorostrukim superheteroidnim prijemnicima.

Smanjivanje intermodulacije

Intermodulacija generiše neželjene frekvencijske komponente usled nelinearnih procesa u sistemu. Serija IC-7700 poseduje superiorne mehanizme za eliminisanje intermodulacionih komponenti drugog, trećeg ili čak viših redova. Napredak će biti očigledan, naročito u CW režimu rada. Razliku ćete uočiti prilikom prijema slabih signala bez šuma i distorzija.

Filtar propusnik opsega

Umesto prekidačkih dioda koje mogu da proizvedu distorzije, serija IC-7700 koristi visoko kvalitetne mehaničke releje, zajedno sa kondenzatorima velikog kapaciteta i torusnim kalemima; otporne na magnetna zasićenja, čime se postiže povećana linearnost i otpornost na distorzije.

DIGI-SEL (Digitalni predbirač)

DIGI-SEL (digitalni predbirač) je veoma uski, podesivi filtar propusnik opsega koji automatski prati radnu frekvenciju, potiskivajući interferenciju koja potiče od signala van radnog opsega. Digitalni predbirač je naročito koristan u potiskivanju intermodulacionih komponenti koje potiču od drugih jakih signala.
Predpojačavači
Serija IC-7700 raspolaže sa ukupno 4 predpojačavača, od kojih su dva za KT opsege i dva za opseg na 50MHz. Svrha ovih predpojačavača je povećanje osetljivosti prijemnika. Korišćenjem transformatora sa povratnom spregom, predpojačavači postižu veliku IP3 vrednosti, zadržavajuću nizak nivo šuma.

Prvi mešač

Signal se u prvi mešač dovodi iz Lokalnog Oscilatora sa velikim odnosom nosač/šum, kako bi se poboljšale intermodulacione karakteristike, uz izbegavanje parazitnih frekvencija i šuma.

Tri MF filtra vrhunskih specifikacija (Roofing filtri)

Serija IC-7700 koristi 3 MF filtra (roofing filtri) na 15kHz, 6kHz i 3kHz pre prvog MF pojačavača. Ovi filtri su napravljeni po specijalnim Icomovim specifikacijama koje obezbeđuju vrhunske performanse u potiskivanju intermodulacije i poboljšavanju karakteristika impedanse. Kao rezultat, MF filtar na 3kHz obezbeđuje približno 134dB*2 blokirajućeg dinamičkog opsega, što vam omogućava prijem slabog signala u prisustvu jakog susednog signala.
*2 Prijem na 14.1MHz sa rastojanjem signala interferencije od 5kHz

Drugi mešač za eliminicaiju jednog bočnog opsega

Drugi mešač eliminiše sporedni bočni opseg signala. U kombinaciji sa MF filtrima, ostvaruje se slabljenje sporednog bočnog opsega veće od 100dB.

Predpojačavač i mešač na 50MHz

Serija IC-7700 sadrži poseban predpojačavač i mešač za opseg na 50MHz, čime se značajno povećava osetljivost prijemnika.

Dve 32-bitne jedinice za digitalnu obradu signala sa pokretnim zarezom

Ugrađene su dve nezavisne jedinice za digitalnu obradu signala: Jedna za predajnik i prijemnik; jedna za analizator spektra.

Dve AGC petlje za automatsku kontrolu pojačanja

Serija IC-7700 raspolaže sa dve AGC petlje. Prva AGC petlja sprečava zasićenje prvog MF pojačavača od jakih signala van filtra propusnika opsega, i poboljšava dinamički opseg u prisustvu jakog susednog signala. Druga AGC petlja detektuje AGC napon na izlazu MF filtra koji je tek premašio potrebnu vrednost, iskorišćavajući pun potencijal MF filtra.
Vremenska konstanta AGC petlje se može podesiti na 3 unapred određene vrednosti (sporu, srednju i brzu), sa kašnjenjem od 0.1 do 6 sec. (od 0.3 do 8 sekundi u AM režimu rada). Pored toga, AGC VR kontrola omogućava korisniku da fino podešava vreme reakcije AGC petlje.

OCXO jedinica visoke stabilnosti

Za frekvencijsku kontrolu serije IC-7700 zadužena je OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) jedinica koja obezbeđuje frevencijsku stabilnost od ±0.05ppm, u određenom temperaturnom opsegu. Ovo znači da maksimalna moguća frekvencijska devijacija na svakih 100 MHz iznosi samo 5 Hz!

Pažljivo odabrane komponente za vrhunske performanse

Mehanički releji

Mehanički releji sa zlatnim kontaktima poseduju odličnu otoprnost na kvarove i superiornu provodljivost.

 Mf filtri

Serija IC-7700 koristi specijalne MF filtre (roofing filtri), napravljane po narudzbini tako da obezbede vrhunske performanse u potiskivanju intermodulacije.

Veliki kalemovi

Veliki kalemovi i kondenzatori velikog kapaciteta za suzbijanje sekundarnih distorzija. Upotreba nelinearnih poluprovodnika je minimalna.

Jedinice za digitalnu obradu signala
Predajnik i prijemnik koriste 32-bitnu jedinicu za digitalnu obradu signala sa pokretnim zarezom, sa procesorom brzine 1800 MFLOPS. Brzina procesora jedinice za digitalnu obradu signala koju koristi analizator spektra iznosi 1200 MFLOPS.
Pojačavači
Pojačavači snage sa dva MRF150 tranzistora obezbeđuju 200W izlazne snage, od KT frekvencija do 54MHz.

TFT LCD ekran u boji (7 inča)

Prilikom dizajna ekrana za seriju IC-7700 velika pažnja posvećena je odzivu, bojama, rezoluciji i uglu vidljivosti. Rezultat je 7-inčni (800 × 480 piksela) matrični TFT ekran u boji. Veliki ekran prikazuje radne frekvencije, razna podešavanja, radna stanja, kao i spektar signala, S-metar i  RTTY/PSK31 dekodirane poruke. Kako bi se olakšala vizuelna percepcija pokazivanja S-metra uvedena je forma analogne igle. Pored pokazivača u analognom stilu, serija IC-7700 sadrži i digitalni  multifunkcionalni grafički metar! Pored toga, serija IC-7700 raspolaže i VGA priključkom za povezivanje eksternog monitora, kao i  priključak za povezivanje eksternog analognog S-metra.

USB portovi na prednjem panelu

Dva USB porta na prednjem panelu omogućavaju povezivanje USB tastature ili USB memorije za čuvanje podešavanja radio-stanice, ažuriranje firmvera ili prebacivanja podešavanja na drugu radio-stanicu iz serije IC-7700

RTTY /PSK31 rad bez povezivanja na PC računar

Serija IC-7700 ima ugrađene RTTY i PSK31 modulatore/demodulatore. Dovoljno je da povežete USB tastaturu da biste koristili ove funkcije. Pored toga, možete da preprogramirate poruke za slanje i sačuvate ih u internoj memoriji ili na USB memoriji. Na taj način možete da šaljete poruke bez korišćenja tastature. Primljene poruke možete da sačuvate na USB memoriju da biste ih kasnije prebacili na PC računar.

4 antenska priključka

Serija IC-7700 ima četiri antenska priključka (ANT1 do ANT4) sa automatskim biranjem antene. Nakon što programirate radne opsege za svaku antenu ponaosob, IC-7700 automatski bira antenu u zavisnosti od radnog opsega. Antena se može podesiti za emitovanje/prijem, samo za prijem* ili kao neaktivna. Prekidač za biranje antene vam omogućava da nakratko promenite radnu antenu.
* Samo za ANT4.

Analizator spektra u realnom vremenu

Analizator spektra sa sopstvenom jedinicom za digitalnu obradu signala raspolaže dinamičkim opsegom od 80dB na nivou ulaznog signala. Poboljšano vreme odziva i rezolucije signala omogućavaju precizno podešavanje na željeni signal. Opseg analizatora spektra može se podesiti nezavisno od prijemne frekvencije. Možete da pratite spektar između izabranih frekvencija (Fiksni režim), ili spektar centriran oko prijemne frekvencije (Režim sa centralnom frekvencijom). Pored toga, analizator spektra raspolaže brojnim korisnim funkcijama kao što su atenuator (10dB/20dB/30dB), 2 tipa markera (Emitovanje, Prijem) i funkcija zadržavanja maksimuma. Funkcija umanjenog analizatora omogućava kontinualno nadgledanje spektra, čak i dok se radio-stanica nalazi u režimu za podešavanja.

Digitalni dvostruki PBT

Digitalni dvostruki PBT eliminiše šum i interferenciju iz signala iznad i ispod vaše frekvencije tako što menja opseg MF filtara. Funkcija pomeranja propusnog opsega MF filtara omogućava precizniji prijem signala. Širina propusnog opsega, smer i koraci pomeranja (50Hz) grafički su prikazani na LCD ekranu.

Digitalni MF filtar

Digitalni MF filtar IC-7700 blokira signale van propusnog opsega, i eliminiše distorziju iz željenog signala. U zavisnoti od konkretnog slučaja, možete menjati propusni opseg ili oblik filtra, čak i dok je prijem signala u toku.

Manuelni i automatski filtar nepropusnik opsega

Manuelni filtar nepropusnik opsega, kontrolisan jedinicom za digitalnu obradu signala, ima veoma oštru funkciju prenosa, obezbeđujući slabljenje od 70dB. Mogu se birati 3 tipa filtra nepropusnika opsega različite širine, u zavisnosti od potrebe. Ovi filtri eliminišu frekvencijska izbijanja bez uticaja na AGC petlju. Pored toga, automatski filtar nepropusnik opsega pronalazi i eliminiše signale interferencije.

Redukcija šuma

Postupak redukcije šuma odvaja željeni signal od slučajnih komponenti šuma. Zahvaljujući 32-bitnoj jedinici za digitalnu obradu signala sa pokretnim zarezom, izdvajanje korisnog signala se obavlja odmah po prijemu bez ikakvog kašnjenja. Redukcija šuma se može podesiti u 16 nivoa kako bi se postigao odgovarajući balans između odnosa signal/šum i jasnoće signala.

Digitalni diktafon

Korišćenjem funkcije digitalnog diktafona možete snimiti vašu pozivnu oznaku, CQ, ili druge informacije o radio-stanici. Na prednjem panelu se nalaze lako dostupni “Record (REC)” i “Play” tasteri.

RX audio HPF/LPF podešavanja

Serija IC-7700 ima odvojena podešavanja za RX HPF/LPF za svaki režim rada. NF i VF filtri se mogu podešavati nezavisno u svakom režimu rada.

S/P DIF interfejs

Serija IC-7700 raspolaže S/P DIF optičkim interfejsom sa audio izlazom i modulacionim ulazom. Povezivanjem eksternog digitalnog uređaja* moguće je fleksibilno podešavanje audio signala.
* Neophodni su kabl za povezivanje, PC računar sa zvučnom karticom koja podržava S/P DIF, i odgovarajući sofver.

SSB režim rada

Kada propusni opseg MF filtra smanjite na 500Hz ili manje u SSB režimu rada, IC-7700 automatski bira specijalni filtar propusnik opsega sa veoma oštrom funkcijom prenosa za efikasnije potiskivanje interferencije.

200W izlazne snage

Serija IC-7700 koristi 2 MRF150 pojačavača snage povezana u push-pull konfiguraciji. Pojačavači obezbeđuju pouzdanih 200W izlazne snage na frekvencijama do 54MHz. Efikasan sistem hlađenja sa četiri ventilatora omogućava generisanje punih 200W izlazne snage bez opasnosti od pregrevanja. Digitalni PSN modulator, uz pomoć jedinice za digitalnu obradu signala, obezbeđuje konstantno visok odnos signal/šum. PA pojačavač koristi DC napajanje od 48V za generisanje izlazne snage sa niskom IMD nivoom u svim opsežima

Mikrofonski ekvilajzer i podešavanje opsega emitovanja

Ugrađeni audio ekvilajzer ima posebna podešavanja za niske i visoke frekvencije. Za opseg emitovanja možete birati između 100, 200, 300, 500Hz na niskofrekventnom opsegu, i između 2500, 2700, 2800, 2900Hz na visokofrekventnom opsegu, respektivno. Možete memorisati 3 tipa visokofrekventnih i niskofrekventnih kombincija.

Automatski tjuner za antenu velike brzine (Od KT opsega do opsega na 50 MHz)

Automatski tjuner za antenu velike brzine automatski podešava antenu i pamti podešavanja u koracima po 100kHz.

 Memorijski radio-telegrafski taster

Memorijski radio-telegrafski taster sadrži 4 kanala sa 55 karaktera za radio-telegrafiju (CW), 8 kanala sa 70 karaktera za rad sa radio-teleprinterom (RTTY) i 8 kanala sa 70 karaktera za PSK31. Memorijski radio-telegrafski taster je podesan za programiranje informacija o radio-stanici, CQ koda i pozivne oznake za DX-ekspedicije i takmičenja.

Ostale funkcije

Antene

 • RX IN/OUT konektori BNC tipa za prijemnu antenu ili eksterni atenuator

Prijemnik

 • Prijemnik pokriva frekvencijski opseg od 30kHz do 60MHz
  (* Neki opsezi nisu garantovani, u zavisnosti od verzije)
 • Atenuator sa četiri koraka slabljenja (6/12/18dB i isključen)
 • Twin peak audio filtar za RTTY

Predajnik

 • RF kompresor glasa sa malom distorzijom
 • Tx monitor
 • CTCSS koder/dekoder sa 50 tonova
 • Kontrola snage u svim režimima rada
 • VOX funkcija
 • [CW]
 • Multifunkcionalni električni radio-telegrafski taster sa podesivom brzinom tastovanja, odnosom tačkica-crtica i polaritetom, kao i funkcijom automatskog (“bug”) tastera
 • CW tastovanje sa oblikovanjem talasa, kontrolisano jedinicom za digitalnu obradu signala
 • Funkcija zaključavanja frekvencije
 • Normalni (default) CW nosilac se može birati iz gonjeg (USB) ili donjeg (LSB) bočnog opsega
 • APF (audio peak filter) funkcija sa mekim/oštrim oblikom funkcije prenosa filtra
 • Double key jack sistem
 • Full break-in funkcija
 • CW modulacija frekvencijama u rasponu od 300 do 900Hz
 • Funkcija automatskog CW/AM podešavanja

Rad

 • Funkcija brzog podešavanja
 • Memorijski bafer čuva do 10 (ili 5) radnih frekvencija
 • Quick split funkcija
 • SSB/CW sinhrono podešavanje
 • Jedan potenciometar za kontrolu podešavanja od squelch nivoa do RF pojačanja
 • RIT i ∂Tx varijabla do ±9.999kHz
 • Funkcija brzog poništavanja RIT/∂TX
 • Funkcija podešavanja UTC/Lokalnog vremena
 • Korak podešavanja 1Hz i 1Hz indikator
 • 101 memorijski kanal sa komentarima dužine do 10 karaktera
 • Sintetizator glasa za objavu radne frekvencije, režima rada i snage primljenog signala
 • Programirano skeniranje, memorijsko skeniranje, selektivno memorijsko skeniranje, VSC skeniranje i ∂F skeniranje
 • Funkcija automatskog koraka podešavanja
 • Zvučno upozorenje na granice opsega
 • Podešavanje zategnutosti potenciometra za biranje kanala i zaključavanje potenciometra za biranje kanala
 • CI-V interfejs i RS-232C priključak za povezivanje sa PC računarom
 • Priključak BNC tipa
 • Registar za slaganje opsega
 • FFT spektar
 • Screensaver

Zadnji panel

 1. Priključci za antenu
 2. Uzemljenje
 3. Prekidač
 4. Priključak za eksterni monitor
  (D-SUB 15-pinski, VGA)
 5. Ethernet priključak
 6. CI-V priključak za daljinski upravljač
 7. RS-232C priključak
 8. Glavni prekidač
 9. Priključak za AC napajanje
 10. Priključak za prijemnu antenu
 11. Priključak za Transverter
 12. DC izlaz
 13. Izlaz za eksterni S-metar
 14. Priključak za eksternu memorijsku tastaturu
 15. Priključak za eksterni zvučnik
 16. ACC utičnice A/B
 17. Priključci za Tx/Rx kontrolu (Relay)
 18. ALC priključak
 19. ALC Level Pot
 20. S/P DIF In/Out priključci
 21. Priključak za telegrafski taster
 22. In/Out priključak za referentnu frekvenciju
Tehničke karakteristike

General

Frequency coverage*1 :

U.S.A. Version

Rx

0.030– 60.000MHz*2Tx

1.800– 1.999MHz

3.500– 3.999MHz

5.255– 5.405MHz*2

7.000– 7.300MHz

10.100–10.150MHz

14.000– 14.350MHz

18.068–18.168MHz

21.000– 21.450MHz

24.890–24.990MHz

28.000– 29.700MHz

50.000–54.000MHz

Frequency coverage*1 :

Europe, UK Version

Rx

0.030– 60.000MHz*2Tx

1.810– 1.999MHz

3.500– 3.800MHz

7.000– 7.200MHz

10.100– 10.150MHz

14.000–14.350MHz

18.068– 18.168MHz

21.000–21.450MHz

24.890– 24.990MHz

28.000–29.700MHz

50.000– 52.000MHz

Mode USB, LSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM
Number of channels 101 (99 regular, 2 scan edges)
Antenna impedance 50Ω unbalanced (Tuner off)
Antenna connector SO-239×4 and BNC×1
Power supply requirement 85–265V AC
Temperature range 0°C to +50°C; +32°F to +122°F
Frequency stability Less than ±0.05ppm

(0°C to +50°C, after warm up)

Frequency resolution 1Hz (minimum)
Power consumption Tx Max. power 800VA

Rx Stand-by 200VA (typ.)

Max. audio 210VA (typ.)

Dimensions (W×H×D)

(projections not included)

425×149×437 mm;

16.73× 5.87×17.2 in

Weight (approx.) 22.5kg; 49.6lb

*1 Frequency ranges vary depending on version.
*2 Some frequency ranges are not guaranteed.

Transmitter

Output power

(continuously adjustable)

SSB, CW, RTTY, PSK31, FM :

5–200WAM :

5–50W

Modulation system SSB :

DPSN modulationAM :

Digital low power modulationFM :

Digital phase modulation

Spurious emission Harmonics :

More than 60dB (HF bands)

More than 70dB (50MHz band)Unwanted emissions (Except harmonics) :

More than 50dB (HF bands)

More than 66dB (50MHz band)

Carrier suppression More than 63dB
Unwanted sideband suppression More than 80dB
⊿TX variable range ±9.999kHz
Microphone impedance 600Ω (8-pin connector)

Receiver

Receive system Double conversion

super-heterodyne system

Intermediate frequencies 1st : 64.455MHz

2nd : 36kHz

Sensitivity (typical) SSB, CW, RTTY (BW: 2.4kHz at 10dB S/N)

0.1–1.799MHz 0.5μV (Pre-amp 1 ON)

1.8–29.999MHz 0.16μV (Pre-amp 1 ON)

50.0–54.0MHz 0.13μV (Pre-amp 2 ON)AM (BW: 6kHz at 10dB S/N)

0.1–1.799MHz 6.3μV (Pre-amp 1 ON)

1.8–29.999MHz 2μV (Pre-amp 1 ON)

50.0–54.0MHz 1μV (Pre-amp 2 ON)FM (BW: 15kHz at 12dB SINAD)

28–29.990MHz 0.5μV (Pre-amp 1 ON)

50.0–54.0MHz 0.32μV (Pre-amp 2 ON)

Squelch sensitivity

(Pre-amp: OFF)

SSB, CW, RTTY, PSK31

Less than 5.6μVFM

Less than 1μV

Selectivity (representative value) SSB (BW: 2.4kHz)

More than 2.4kHz/–3dB

Less than 3.6kHz/–60dBCW (BW: 500Hz)

More than 500Hz/–3dB

Less than 700Hz/–60dBRTTY, PSK31 (BW: 350kHz)

More than 360Hz/–6dB

Less than 650Hz/–60dBAM (BW: 6kHz)

More than 6.0kHz/–3dB

Less than 15.0kHz/–60dB

FM (BW: 15kHz)
More than 12.0kHz/–6dB
Less than 20.0kHz/–60dB

Spurious and image rejection ratio More than 70dB
Audio output power More than 2.6W at 10% distortion with an 8Ω load
RIT variable range ±9.999kHz
PHONES connector 3-conductor 6.35 (d) mm (1⁄4″)
EXT SP connector 2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″) /8Ω

The LCD display may have cosmetic imperfections that appear as small or dark spots. This is not a malfunction or defect, but a normal characteristic of LCD displays.

All stated specifications are subject to change without notice or obligation.

Dodatna oprema

 

HF+50MHz 1kW LINEAR AMPLIFIER

IC-PW1/EURO

EXTERNAL SPEAKERS

SP-33 SP-34

DESKTOP MICROPHONES

SM-50

Dynamic microphone

 SM-30

Electret microphone

HAND MICROPHONE

HM-36

IP REMOTE CONTROL SOFTWARE

RS-BA1

CI-V LEVEL CONVERTER

CT-17